Shropshire Pool Association County Under 23 Team

Shropshire County Under 23 Pool Team

 

 

Region 3 Under 23 Section

24 Feb 7 Apr 5 May
Match 1
4 v 3
2 v 1
Match 2
3 v 2
1 v 4
Match 3
2 v 4
3 v 1
21 Jul 15 Sep 24 Nov
Match 4
3 v 4
1 v 2
Match 5
2 v 3
4 v 1
Match 6
4 v 2
1 v 3

 


Shrewsbury Pool Teams

Telford Pool Teams


Shrewsbury Pubs

Telford Pubs


Shrewsbury Social Clubs

Telford Social Clubs


Midland Pool Leagues and Pool Teams

Dudley Pool Leagues and Pool Teams
Shrewsbury Pool Leagues and Pool Teams
Telford Pool Leagues and Pool Teams
Walsall Pool Leagues and Pool Teams

How to contact Shropshire Pool Association

SPA Logo

SPA (Shropshire Pool Association)

 Copyright 2012; Shropshire Pool Association

All Rights Reserved